משלוחים חינם ברכישה מעל 250ש"ח לר"ג - גבעתיים - ת"א

דרינק פלוס

תקנון האתר

אתר משקאות PLUS DRINK – תנאי שימוש באתר (להלן :"תקנון")

 1. כללי
  • אתר משקאות דרינק פלוס, העובד בכתובת האינטרנט drinkplus.co.il להלן: “האתר” פותח ומופעל ע”י דרינק פלוס ע.מ. 319274692 מרחוב ארלוזורוב 6 רמת גן להלן: “החברה“.
  • תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם המשתמש באתר (להלן: “משתמש”), ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר לרבות הזמנת מוצרים באתר (להלן: “רוכש“) וכל העושה שימוש באתר מתחייב לקרוא תנאים אלה בקפידה המהווים, לכל דבר ועניין, הסכם מחייב בין המשתמש ו/או הרוכש לבין החברה. כל משתמש ורוכש מתחייב לפעול באתר בהתאם להוראות הנזכרות להלן.
  • השימוש באתר, במידע, בתכנים, ובהזמנת מוצרים באמצעותו כפוף לתנאי שימוש אלו ומעידים על הסכמת המשתמש לתנאים אלו ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות הנחיות החזרת משקאות שנרכשו לאירועים, מדיניות הפרטיות והוראות נוספות מטעם הנהלת האתר ככל שיופיעו במהלך השימוש באתר (להלן: “המסמכים המחייבים“). יובהר כי המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש – אולם אם איננו מסכים עליו לצאת מהאתר ולא לעשות כל שימוש בו. המסמכים המחייבים הינם חלק בלתי נפרד מהאתר ומתקנון זה.
  • כותרות התקנון נקבעו לצרכי נוחיות בלבד, לא תשמשנה לצרכי פרשנות ולא יהיה בנוסחן כדי לחייב את החברה או כדי לשמש ראיה לפרשנות התקנון. 
  • האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס לשני המינים והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. 
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את התקנון, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומועד כניסת השינוי יהיה מועד פרסום התקנון המעודכן באתר וכל פעולה מאוחרת ממועד זה תהיה כפופה לתקנון המעודכן. 
  • זמינות המידע באתר כפופה לעיתים להסכמים של החברה עם צדדים שלישיים ולפיכך רשאית החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי לעדכן ו/או להסיר שירות מוצר או תוכן מעת לעת, באופן מידי, ללא התראה מראש, בכפוף לדין החל, ולמשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה בקשר לכך. 
  • טעות סופר כלשהי באתר לרבות בתיאור או מחיר מוצר לא תחייב את החברה בין אם הטעות נתגלתה לפני אישור ההזמנה ובין אם לאחריה. 
  • תמונות המוצרים באתר הינן לצרכי המחשה בלבד וייתכנו הבדלים במראה בגוון בגודל בין המוצרים כפי שהם מוצגים באתר לבין המציאות. אין בכך כדי להטיל על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי.
  • לאחר מסירת הפרטים באתר בטופס יצירת הקשר, בעת רכישת מוצרים או בעת הצטרפות לרשימת הדיוור של החברה, החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש ולרוכש עדכונים בדואר אלקטרוני או במסרונים או בכל דרך אחרת. בכך ניתנת הסכמת המשתמש מראש לקבלת מידע מהחברה אודות אירועים, סדנאות, מוצרים חדשים, מבצעים, שירותים, דברי פרסומת, וכדומה ולא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לקבלת המידע מהחברה כמשמעות הדברים בסעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982. בכל עת יהיה רשאי המשתמש לחזור בו מהסכמתו ולהודיע לחברה על ידי משלוח הודעת סירוב על סירובו לקבל דואר אלקטרוני או מסרוניםמהחברה ו/או האתר. 
  • אזהרה: מרבית המוצרים הנמכרים באתר מכילים אלכוהול. מומלץ להימנע משתיה מופרזת של אלכוהול. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות
 1. תנאי שימוש באתר
  • התקשרות בעסקה כלשהי באמצעות האתר מותרת לבני 18 ומעלה בלבד. בהיותך משתמש באתר זה הנך מצהיר ומאשר כי הנך בן 18 ומעלה. מכירת יין ואלכוהול לקטינים בני 18 ומטה אסורה על פי דין ומהווה עבירה פלילית. 
  • בעת ביצוע ההזמנה יידרש הרוכש למסור פרטי זיהוי לרבות שם, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, טלפון, דוא”ל, כתובת ואמצעי תשלום. 
  • ככל והמוצרים הנרכשים כוללים משקאות אלכוהוליים, החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לדרוש הצגת תעודה מזהה של הרוכש ו/או של מקבל המשלוח ו/או של אוסף המשלוח, על מנת לוודא שהינו בגיר וכשיר על פי חוק לקבל את המוצרים. החברה תהיה רשאית לסרב למסור את המוצרים ככל שמקבל המשלוח איננו כזה. במקרה זה תהיה החברה אף רשאית לבטל את המשלוח ולא תקום כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך כלפי החברה. עם זאת, על פי שיקול דעתה של החברה, תהיה החברה רשאית למסור את המשלוח לנמען אחר הכשיר לכך על פי החוק, בכפוף לכך שתשלום עלויות המשלוח הנוספות יחולו על הרוכש. 
  • אספקת המוצרים שהוזמנו על ידי רוכש באתר תתקיים בתנאי שנתמלאו כל התנאים המצטברים הבאים:

(א) הרוכש קיבל דוא”ל אישור מהאתר כי ההזמנה נתקבלה בחברה ותישלח לכתובת שצוינה בהזמנה

(ב) ניתן אישור מחברת האשראי לביצוע התשלום

(ג) המוצרים זמינים במלאי

(ד) הכתובת למשלוח שצוינה בהזמנה נכללת ברשימת אזורי החלוקה כפי שמפורטים בתקנון זה

(ה) הרוכש הינו בגיר שאינו פסול דין ובעת קבלת המשלוח הציג תעודה מזהה המאמתת זאת.

 • עם ביצוע הרכישה נותן הרוכש את הסכמתו שפרטיו האישיים יישמרו במאגרי המידע של החברה על פי הוראות הדין.  
 • פרטי הפעולה באתר, ובכלל זה פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן ומקובל בסחר אלקטרוני. הפרטים יועברו לחברת הסליקה וכרטיסי האשראי כדי להשלים את פעולת הרכישה ובכפוף להוראות כל דין. החברה לא תעשה שימוש בפרטי אמצעי התשלום אלא לשם ביצוע התשלום בגין העסקה עם הרוכש ופרטים אלה לא יועברו לשום גורם אחר לשם כך בכפוף להוראות כל דין.  
 • על אף האמור לעיל החברה תהיה רשאית להעביר את פרטי העסקה ופרטיו האישיים של הרוכש לצד ג’ אם

(א) הרוכש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים

(ב) הרוכש עשה שימוש בשירותי החברה לשם ביצוע מעשה בלתי חוקי

(ג) התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את הפרטים כאמור לצד ג’

(ד) בכל מקרה של הליכים משפטיים כלשהם בין החברה והרוכש.

 • על אף האמור לעיל החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של הרוכש, ללא זיהוי הרוכש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו. מסירתו או שימוש בו עם גורמים אחרים וזאת ללא צורך בקבלת הסכמתו.
 • החברה תהיה רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות”  cookies כדי לספק לרוכש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל פעם.
 • אם וככל שיוצג באתר מידע מסחרי או פרסומי שמקורו בצדדים שלישיים וכן במקרה ובאתר יופיעו קישוריות לאתרים אחרים שאינם מנוהלים על ידי החברה אין החברה אחראית לכל פרט בנוגע אליהם לרבות מידת אמינותו של המידע, דיוקו, נכונותו ועדכניותו  ולמשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה  כלפי החברה בנוגע לאלה.
 1. הגבלת השימוש באתר
  • החברה רשאית שלא לאפשר למשתמש כזה או אחר לרכוש מוצרים באתר, גם אם בעבר אפשרה לו לעשות כן. 
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית לבטל את הזכאות לרכוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים ועל פי שיקול דעתה הבלעדי:
   • אם נמסרו במתכוון פרטים כוזבים או שגויים;
   • אם בוצע מעשה או מחדל הפוגעים, או העלולים לפגוע באתר, בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה ו/או מי מטעמה;
   • אם נעשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
   • אם המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות של החברה, כולה או חלקה ו/או הפר אי אילו מחובותיו על פי תקנון זה.  
   • אם המשתמש חייב כספים להנהלת האתר או לחברות הקשורות בה ולא פרע את חובו, על אף שחלף המועד לתשלומו;
   • אם כרטיס האשראי או כל אמצעי תשלום אחר של ההזמנה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 1. במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, החברה רשאית לבטל את ההזמנה ולא תהיה חייבת לספק את המוצרים שהוזמנו גם אם נשלח מטעמה אישור הזמנה כלשהו, ולרוכש לא תקום כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך. 
 2. לחברה לא תהיה אחריות אם נשלחה לרוכש הודעת הסירוב מטעם חברת האשראי או לאו.  החברה תעשה את מירב המאמצים לעמוד בקשר עם הרוכש במקרה זה להסדרת התשלום באמצעי תשלום אחר וביצוע ההזמנה אך אין זה מחובתה או באחריותה לעשות כן.
 3. משלוחים זמני אספקה ואזורי חלוקה
  • דמי משלוחבנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו יחויב הרוכש בדמי משלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בתום ההזמנה והינו מחושב בהתאם לאזורי החלוקה. 
  • לחילופין, הרוכש יוכל לבחור במהלך ההזמנה באיסוף עצמי ללא עלות נוספת, ולאסוף את המוצרים מהסניף שייבחר בתוך 2 ימי עסקים מיום אישור העסקה  והמוצרים יישמרו בו למשך תקופה של לא יותר מ 14 ימים ממועד אישור העסקה. 
  • הזמנת ארגזי בירה (24 יח’) כרוכה בתוספת עלות למשלוח החל מהארגז השני. גובה התוספת לעלות המשלוח הקיים הוא 29 ש”ח עבור כל ארגז בירה נוסף.
  • לחברה הזכות לשנות את מחירי המשלוח מעת לעת ללא מתן הודעה מוקדמת מראש/
  • אזורי חלוקההזמנת המוצרים באתר מוגבלת לאפשרויות הקיימות מתוך רשימת אזורי החלוקה המעודכנת באתר. 
  • החברה לא תהיה מחויבת לספק הזמנה שהתקבלה במחשבי החברה לכתובת שאינה בתחום אזורי החלוקה גם אם כבר בוצע החיוב לגביה, ואולם החברה תפעל לזיכוי העסקה שחויבה במהירות המרבית. 
  • לחברה הזכות הבלעדית לשנות את אזורי החלוקה מעת לעת ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. 
  • החברה רשאית לספק מוצרים גם מעבר לאזורי החלוקה הקיימים לפי שיקול דעתה ובתיאום טלפוני מראש.
  • אספקת ההזמנה תתאפשר אך ורק כאשר הכתובת נמצאת בתחום אזורי החלוקה ואין כל מניעה טכנית או אחרת המונעת את אספקת ההזמנה, בכפוף לכך שהחברה סבורה שלא מתבצע ניצול לרעה של שרותיה ולא תהיה לרוכש כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך. 
  • זמני אספקה– החברה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות המרבית. מוצרים הקיימים במלאי יישלחו תוך 4 ימי עסקים מיום אישור העסקה ובתיאום מראש עם הנמען (יובהר שימי עסקים לא כוללים ימי שישי, שבת, שבתון, חג וערב חג). עוד יובהר כי החברה לא תהיה אחראית לעיכובים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה ו/או עקב עיכובים של חברת השליחויות ו/או לאירועים שנגרמו כתוצאה מכוח עליון. כמו כן מועדי האספקה האמורים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי. 
  • לחברה עומדת הזכות לשנות לפי שיקול דעתה הבלעדי את חברת השליחויות בה היא תשתמש ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. 
  • טווח שעות לאספקת ההזמנה ישלח לרוכש בפרטי הקשר שצוינו בעת ההזמנה. במקרה והרוכש לא יהיה נוכח בכתובת המבוקשת בעת האספקה יוחזרו המשקאות לחברה ומועד חלופי יתואם עם הרוכש. במקרה זה, יחויב הרוכש בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים הנהוגים בחברה ולא תעמוד לרוכש כל טענה, דרישה או תביעה בנושא זה. על אף האמור, לחברה הזכות, על פי שיקול דעתה, שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח.   
  • המשלוח יימסר למקבל ההזמנה בכתובת הנקובה בהזמנה בכפוף להצגת תעודה מזהה כדין המעידה על היותו מעל גיל 18 שנים. 
  • החברה רשאית להגדיר סכום מינימום לרכישת מוצרים באתר וכן לקבוע מקסימום לרכישת מוצר מסוים או באופן כללי. 
  • מועד אישור העסקה ייחשב החל ממועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי אצל החברה.
 1. הזמנת מוצרים, מחירים ומבצעים
  • החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את היצע המוצרים באתר, בכל עת, ואינה מתחייבת להמשיך למכור את אותם המוצרים בעתיד, כמו כן החברה רשאית להציע באתר מוצרים במחירים שאינם זהים למחירים בחנות. 
  • רכישה באתר האינטרנט לא מזכה בצבירת נקודות מועדון
  • במידה ומוצר שהוזמן אזל במלאי החברה מתחייבת להודיע על כך לרוכש. החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע לרוכש מוצר חלופי במחיר דומה וההזמנה תעודכן מחדש בהתאם להסכמת הרוכש. כמו כן החברה רשאית להציע לרוכש להמתין לחזרת המוצר למלאי. במידה והרוכש יסרב החברה תזכה את אמצעי התשלום בסכום המוצר שאזל במלאי. 
  • המחירים באתר הינם בשקלים חדשים כולל מע”מ בהתאם לדין החל, ולא כולל דמי משלוח ועמלות כלשהן בהן יחויב הרוכש על ידי שירות הסליקה ו/או חברת כרטיסי האשראי של הרוכש. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, לעדכן את מחירי המוצרים ללא הודעה מוקדמת. במידה והמחירים עודכנו טרם השלמת תהליך ההזמנה הרוכש יחויב בהתאם למחירים המעודכנים.  
  • על אף שהחברה עושה את מירב המאמצים להימנע מטעויות באתר, עלולה ליפול טעות סופר ויוצג מחיר שגוי למוצר. במקרה זה החברה תפנה לרוכש ותעדכן אותו אודות הטעות שנפלה והמחיר הנכון למוצר. רק לאחר שהחברה תקבל את אישור הרוכש תשלים החברה את ההזמנה. במידה והרוכש יסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון החברה לא תהיה מחויבת לספק את המוצר במחיר השגוי ולרוכש לא תהייה כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך.
  • בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית להפסיק מבצעים, הטבות, הנחות, קבלת שוברים קופונים או כרטיסים מכל סוג שהוא, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן כל הודעה מוקדמת על כך, ומבלי לגרוע בזכאותו של רוכש שטרם פקעה טרם החלטת החברה להפסקת ההטבה ו/או ההנחה ו/או קבלת השובר, הקופון או כרטיס מכל סוג שהוא, לפי העניין.
  • אין לבצע הזמנה של כפל מבצעים.
  • יתכנו מבצעים שהחברה, על פי שיקול דעתה, תחליט שאלה תקפים לרוכשים באתר בלבד, ולא יהיו תקפים בחנויות החברה, ו/או מבצעים התקפים לחברי מועדון בלבד.
  • ככל שהזמנה כלשהי לא נקלטה באורח מלא, כשהיא אינה מכילה את כל הפרטים הנדרשים, המוצרים שהוזמנו לא יסופקו, גם אם הסיבה לתקלה נעוצה במחשבי החברה ו/או באתר. במקרה זה הרוכש מתבקש לפנות לחברה על מנת לקבל סיוע בתיקון הנדרש ו/או בהשלמת ביצוע ההזמנה.   
 2. ביטולים והחזרות
  • בכפוף להוראות להלן, החברה תאפשר השבת משקאות שנקנו וקבלת התמורה ששולמה בגינם כל עוד יוחזרו בתוך 14 יום ממועד הרכישה, כשהם באריזתם המקורית, ללא אף פגם במוצר ו/או באריזה ו/או  בתווית, כאשר הפקק סגור ולא נעשה בהם כל שימוש.  
  • על אף האמור לעיל לא יינתן בשום מקרה, בין ברכישות רגילות ובין ברכישות לאירועים, כל החזר בגין רכישות של  משקאות אותם לא ניתן להחזיר על פי שיקול דעתה של החברה, כגון משקאות קלים, בירות, יינות, יינות מבעבעים, משקאות אנרגיה ו/או כל מוצר העלול להתקלקל כתוצאה מהעדר שהייה בקירור ו/או בתנאים הדרושים ו/או כל מוצר אחר עליו תחליט החברה מעת לעת. 
  • בכל הנוגע לרכישות עבור אירועים, הכמויות לרכישות אלה יבוצעו בחנויות רשת החברה בלבד ויתואמו עם צוות חנות החברה ובהתאם להמלצותיו. ככל שיירכשו כמויות גדולות מהכמויות שהומלצו לא יינתן כל החזר בגינם. עם זאת במקרים כאמור, על פי שיקול דעתה של החברה,   ורק במקרים בהם הרכישות אכן בוצעו בחנויות רשת החברה, יכול והחברה תאפשר החזרת משקאות (למעט כאמור בסעיף 6.2 לעיל) שנקנו עבור אירועים וקבלת התמורה ששולמה בגינם, וזאת לפנים משורת הדין, כל עוד יוחזרו בתוך 14 יום ממועד הרכישה, כשהם באריזתם המקורית, ללא אף פגם במוצר ו/או באריזה ו/או  בתווית, כאשר הפקק סגור ולא נעשה בהם כל שימוש. 
  • במידה והרכישה בוצעה באמצעות כרטיס אשראי, ההחזר הכספי יושב לכרטיס האשראי בניכוי עמלה בגובה 3% וזאת בתוך 30 ימי עסקים מיום החזרת המוצר ובהתאם להנחיות חברות האשראי והתנאים בהם נרכש. לפיכך, אם שולם בתשלומים יבוצע ההחזר בתשלומים. במידה והרכישה בוצעה במזומן, יינתן החזר במזומן, הכל כנגד הצגת חשבונית קנייה מקורית.
  • מוצרים שנרכשו בחבילה, החזרתם תתקבל אך ורק כחבילה, ולא תתאפשר החזרת מוצרים בודדים מתוך החבילה. 
  • החברה פועלת על פי הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 בכל הנוגע לביטול עסקת מכר מרחוק, החזרת מוצרים וביטול שירותים שהוזמנו. החברה מאפשרת החלפת מוצרים, החזרת מוצרים, או ביטול הזמנה עד 14 יום מרגע ביצוע ההזמנה ובלבד שהמוצר שלם, סגור ובאריזתו המקורית. 
  • לא תתאפשר החזרת מוצרים ללא הצגת חשבונית מקורית של ההזמנה. 
  • כאמור, לא תתאפשר החזרה של מוצרים הנזכרים בסעיף 6.2  לעיל, לרבות מזון, יינות, או מוצרים שזקוקים קירור, שכן אחזקתם והעברתם דורשים שמירה קפדנית בתנאים מבוקרים לשמירה על בריאות הציבור.
 1. החזרת מוצרים תיעשה באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של האתר ועל ידי תיאום מועד להחזרת המוצרים לחנות או המחסן לפי העניין. החזרת המוצרים תהיה על חשבון הרוכש בלבד. עם זאת יתכן, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, שהחברה תציע לרוכש להשתמש בשירות שליחות להחזרת המוצרים לחברה, שעלותו תחול על הרוכש.
 1. הגבלת אחריות
  • האחריות הבלעדית לטיב המשקאות, איכותם, מהותם, תכונותיהם, תמונותיהם, הנתונים והמידע לגביהם המופיעים באתר, חלה על יצרני המשקאות בלבד.
  • החברה אינה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג, ישיר או עקיף, לרוכש ו/או צד ג’ כלשהו, כתוצאה מרכישה, אספקה ו/או צריכת המשקאות. 
  • מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, החברה לא תישא בכל אחריות בקשר לרכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין, רכישה בזדון, פעולת רכישה תחת שם משתמש אחר שלא בהסכמתו ו/או כל נזק מכל מין וסוג כתוצאה מביצוע הזמנה באתר.  
  • החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לרוכש בשל מוצר פגום ו/או בשל עיכוב במשלוח, אלא אם נגרמו בשל רשלנות בלתי סבירה מצד החברה. במקרה זה אחריות החברה תהיה מוגבלת עד לסכום התמורה ששולמה בפועל ולא תחול על כל סכום גבוה ממנו.
  • על הרוכש האחריות לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו אל מול ההזמנה שביצע, והחברה תצא ידי חובתה כלפי הרוכש עם מסירת המוצרים לכתובת המשלוח. 
  • במקרה של מוצר פגום, הזכות היחידה שתעמוד לרוכש תהיה החלפתו או קבלת החזר כספי בגובה עלותו. 
  • הרוכש מצהיר כי מובן לו כי מאחר ובאתר הוא פועל בסביבה מקוונת אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשביה ו/או חשיפת המידע השמור בהם ו/או באתר. ככל שיעלה בידי צד ג’ לחדור למידע זה ו/או להשתמש בו לרעה לא תהיה לרוכש כל טענה, דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה, לרבות מי שקשור במחשביה ובאתר.
 1. אחריות לשימוש באתר
  • השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש ולא תהיה לו כל טענה דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לשירות ו/או התוכן באתר ו/או לאור תקלות, טעויות ו/או כשלים כלשהם בשימוש ו/או הפעלת האתר. 
  • המשתמש לא יבצע באתר כל  פעולה בניגוד לדין. מבלי לגרוע מכלליות האמור המשתמש לא ישלח כל הודעה בעלת אופן מיני בוטה, מטריד, מעליב, פוגעני, גס, גזעני, מאיים ו/או פוגע ברגשותיו של מאן דהוא, מעודד ביצוע עבירה פלילית, מהווה לשון הרע ופוגע בפרטיות.
  • בכל מקרה בו המשתמש יפר את חובותיו על פי תקנון זה לרבות בקשר למסמכים המחייבים ישפה המשתמש את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה לרבות מי מטעמה הקשור באתר, גבין כל נזק והוצאה שיגרמו להם עקב כך, ובכלל זה הוצאות שכר טרחת עורכי דין.
 1. קניין רוחני
  • מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר מכל סוג שהוא לרבות, אך לא רק, סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים והסודות המסחריים, בין אם רשומים ובין אם לאו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שם המותג, שם האתר, התכנים באתר, הנתונים באתר, תיאור המוצרים, הלוגו, תמונות, עיצובו הגרפי של האתר, התוכנה, קוד המחשב, וכל פרט אחר הקשור בהפעלת האתר, בין אם בממשק חיצוני ובין אם מוצפן – הינם רכושה של החברה בלבד ו/או של צדדים שלישיים שהתירו לחברה את השימוש בהם והם מוגנים על ידי חוקי מדינת ישראל ואמנות בין לאומיות, לפי העניין. 
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, לתרגם, לשווק, לשדר, לשכפל, להציג, לבצע הנדסת היפוך, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר באופן זמני או קבוע, מלא או חלקי, במורה ו/או ללא תמורה, בכל צורה שהיא, בכל חלק מן המידע ו/או התכנים הכלולים באתר, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה או של אותם צדדים שלישיים לפי העניין, ואין לעשות כל שימוש מסחרי באתר ו/או כל שימוש באופן שעשוי להוות פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא הסכמה מפורשת בכתב מראש.
 1. מדיניות פרטיות
  • החברה מכבדת את פרטיות המשתמש בעת השימוש באתר ומזמינה את המשתמש לעיין במדיניות הפרטיות המופיעה באתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. 
  • המשתמש מאשר כי ידוע לו שפרטיו יישמרו באתר והוא לא יידרש להזינם מחדש בכל פעם.
  1. סמכות שיפוט
   • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל סכסוך הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. 
   • כל מחלוקת מכל סוג שהוא, לרבות מחלוקת בקשר עם תנאי שימוש אלו ו/או בקשר לכל הזמנה המבוצעת באתר, בין משתמש ו/או רוכש לבין החברה, תהיה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית הנתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בישראל בלבד.

משלוחים חינם ברכישה מעל 250ש"ח לר"ג גבעתיים ת"א תוך 3 ימי עסקים.

מכירה או הגשה של משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו 18 שנה - אסורה!

האם גילך מעל 18?

אזהרה! שתייה מופרזת של אלכוהול פוגעת, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

כניסה לחברי מועדון

קניה מהנה